Årsrapport Brohode Havbruk 2050 - fjerde år

Fremtidsrettet samarbeid

Ti år er gått siden NTNU inngikk en avtale med Frøya videregående skole – dette ble starten på «Brohodebevegelsen». I dag har forskningsrådsprosjektet Brohohode Havbruk 2050 bygget opp en solid verktøykasse som bidrar til å styrke kunnskapsnivået i havbrukssektoren, og til å øke næringsrelevansen i forskning og utdanning. I vårt fjerde år kan vi fornøyd slå fast at prosjektet har god driv.

Aldri før har så mange NTNU studenter valgt en utdanning som forbereder dem for en havbruksrelatert jobb. Med oppstart av andre kull i både havbruksingeniørstudiet og «Minor i havbruk» (tverrfaglig fordypning for sivilingeniørstudenter), bidrar prosjektet til å utdanne attraktive kandidater med et teknologifokus. Mange flere studenter gjennomførte en havbruksrelatert oppgave, og vårt etter- og videreutdanningstilbud ble utvidet med to nye kurs.

Bedriftene som virkelig ønsker å satse på intern kompetansebygging, fikk drahjelp til å komme i gang med nærings-ph.d. Brohodekonferansen ble «all time high», med rekorddeltakelse og godt samspill mellom studenter, næringsaktører, forskere og offentlige forvaltere. Det lover godt for konferansens 10-års jubileum, 27. oktober 2022!

Alexandra Neyts
Prosjektleder

 

Vi får folk til å møtes!

155

Deltakere på Brohodekoferansen

600

Besøkende studenter og elever på Aqua Nor

610

Deltakere på digitale Brohode arenaer

Brohode Havbruk 2050 legger til rette for møtesteder der kompetanse, erfaring og interesser på tvers av fagområder og alder utveksles. Brohodesamarbeidet har blitt en samhandlingsmodell som andre miljø ser til og vil lære av.

Brohodekonferansen på Frøya

Havbruksnasjonen Norge 2030: "Sjømat" eller "Sjømat og teknologi"?

Med uttalelsen fra Matthias Halwart (leder av FNs organisasjon for ernæring og landbruk FAO); «Hva, hvis ikke havbruk? Hvem, hvis ikke Norge?», var scenen satt for en visjonsrik dag.

Internasjonalisering av havbruk sto i fokus. Gjennom kapasitetsbygging og kunnskapsdeling ble mulighetene for å styrke Norges posisjon i utvikling av utstyr, tjenester og kompetanse, utforsket.
(Foto: Malin S. Landrø Lystad).

Les mer om konferansen her: "Et vellykket kapasitetsløft"

Toppledermøte for forskning, utdanning og innovasjon.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, inviterte femti pionerer og innovatører i næringsliv, forskning og utdanning, og spurte: Hvor skal vi, og hva skal vi få til sammen? Hvordan blir vi hverandres viktigste konkurransefortrinn?

Kompetanse, bærekraft, neste generasjons havbruk og hvordan utvikle og kapitalisere på studentoppgaver og forskningsbasert innovasjon, var sentrale temaer. Ledere fra 25 ulike havbruksbedrifter var samlet til viktig dialog.
(Foto: Lena Jørgensen, froya.no).

Les mer om toppledermøtet her

Besøk på Mausund Feltstasjon

Feltstasjonen er en viktig samarbeidspartner for NTNU i gjennomføring av forskere og studenters feltarbeid. Vi avsluttet Brohodedagene med et besøk her for å bli bedre kjent med den viktige jobben som gjøres: Undervisning, miljøovervåking, feltarbeid, forskning og plastrydding. Marint søppel følger havstrømmene, og tonnevis ender opp her i Øyrekka - søppel fra alle kontinenter. 

Se flere bilder fra besøket her

 

– Tett kontakt med utdannings- og forskningsinstitusjoner er en prioritet for oss

Å møte studentene tidlig i utdanningsløpet åpner muligheter for samarbeid og rekruttering. Det bekreftes av både Ingeranne Nakstad og Martin Søreide i Scale AQ.

– Alle har vært nyutdannet en gang. Det er ikke så helt enkelt. Jeg mener det er opp til bedrifter i bransjen å gi studenten en mulighet, sier Martin Søreide, teknisk direktør i Scale AQ. Selskapet tok med seg flere av sine ansatte til Brohodekonferanse på Frøya. 

Les hele saken her


 

Digital workshop

Veiledere og næringsaktører møttes for å finne problemstillinger av felles interesse som kan egne seg som bachelor- og masteroppgaver.
 
Les mer her: 
"Studentene gir oss nye perspektiver"
"Workshop om veien til et bedre samarbeid"

Aqua Nor og studentdag

– Absolutt verdt å ta turen! Det var konklusjonen fra studentene, etter å ha deltatt på verdens største messe for leverandørindustrien til havbrukssektoren.

Les mer om studentenes erfaringer her

Studentoppgaver

Siden 2016 har 427 NTNU studenter skrevet sin bachelor-, master- eller ph.d. oppgave innen akvakultur. 40 av disse ble gjennomført som et samarbeid med en bedrift. Oppgavesamarbeid bidrar til verdifull kunnskap for både studenter, faglærere og havbruksnæringen. En søkbar database etter år, type og tema gir tilgang til alle tidligere studentoppgaver. Her får du også oversikt over hvilke som er gjennomført i samarbeid med aktører i havbruksnæringen.

Les gjerne mer om dette her

Tett på havbruksnæringen

I samarbeid med visningssentre og næringsliv i regionen, har Brohode Havbruk 2050 utviklet flere ekskursjonspakker. Her får studenter og forskere besøke settefiskanlegg, matfiskanlegg, slakteri og leverandørbedrifter. Tur med rib til oppdrettsanlegg, er noen av mulighetene disse pakkene byr på.

Les mer om ekskursjoner

Utdanning for fremtiden

16

Antall havbruksrelaterte studieretninger ved NTNU

57

Deltakere på etter- og videreutdanningskurs

560

Søkere til studiet Havbruksingeniør

Gjennom brohodebevegelsen har vi fått folk til å møtes for å diskutere de beste løsningene for fremtidens havbruksnæring. Samarbeidet har fått anerkjennelse fra næringsliv og forskningsmiljøer, nettopp fordi samarbeid og tverrfaglighet er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. I sentrum står de unge – elever på videregående og studenter.

Utdanningen næringen vil ha

Høsten 2021 gikk studentene på det nye havbruksingeniørstudiet (BIHAV) inn i sitt andre studieår, og vi fikk to studentkull på tilsammen 64 studenter. Utdanningen er et direkte resultat av arbeidet til Brohode Havbruk 2050, og er etterspurt av næringen.

Les mer om havbruksingeniørutdanningen

En statsråd stikker innom!

Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen nølte ikke med å takke ja til invitasjonen fra havbruksingeniørstudentene. Midt i valgkampen gjestet han samfunnsengasjerte studenter under en samling i forbindelse med åpningen av SeeSalmon i Trondheim.

– Vi tror næringen vil vokse fremover fordi verden trenger mer mat, og dette er klimavennlig mat. Det er også en næring som er med på å styrke lokal utvikling langs kysten. Den kompetansen dere får her vil bli svært etterspurt. Dere har havnet på et bra spor og en spennende retning, sa statsråden.

Les hele saken her

Tverrfaglige studenter - Minor i havbruk

Havbruk er en næring med økt teknologifokus, og har behov for kandidater fra ulike teknologi- og ingeniørdisipliner. Minor i havbruk ble opprettet som et tilbud til sivilingeniørstudenter som tar en femårig mastergrad på NTNU. Slik kan studentene få en tverrfaglig utdanning som gjør dem til gode kandidater for havbruksnæringen. Per i dag har vi 15 studenter som tar minor i havbruk.

Les mer om Minor i havbruk

Etter- og videreutdanningskurs (EVU)

"Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk" ble for første gang gjennomført rundt årsskiftet 20/21, og evaluert med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Les mer om sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk

"Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen" har vært under utvikling i 2021, og skal gjennomføres for første gang høsten 2022. 

Les mer om praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen

"Resirkulerende akvakultursystemer – RAS" ble videreført i 2021. Kurset gir en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget.

Les mer om RAS kurset
 

Samarbeid og forskning

50

Ph.d kandidater siden 2018

3

Gaveprofessorater innen havbruk

10

Nærings-phd-kandidater 

Tett samarbeid mellom fageksperter og havbruksaktører bidrar til ny kunnskap og teknologi på biologiens premisser. Dette gir smartere, grønnere og mer effektive løsninger i næringen, og det bidrar til å opprettholde levende kystsamfunn.

Fakta om:
Nærings-ph.d

Brohode Havbruk 2050 legger til rette for forskerutdanning i bedrift. Ordningen skal styrke bedriften gjennom oppbygging av spesialkompetanse og leveranse av forskningsbaserte resultater på egendefinerte problemstillinger.


Les mer

Fakta om:
Næring i utdanning

Aktører fra næringslivet involveres gjennom gjesteforelesninger og oppgaver. Disse bidragene kan være forelesninger på campus eller bedriftsbesøk og forelesninger i bedriften. I dag får cirka ti fag et bidrag fra næringsaktører.

Les mer

Fakta om:
Forsker i bedrift

Dette er et lavterskeltilbud hvor en forsker tilbringer minimum ti dager i en bedrift. Formålet er å øke forskningskompetansen i bedriften og samtidig styrke relevansen i akademia.


Les mer

Tre suksesskriterier for en nærings-ph.d

En nærings-ph.d gjennomføres i tett samarbeid mellom en kandidat, en bedrift og en veileder. Hva skal til for å lykkes med en nærings-ph.d?

Norges Forskningsråd har identifisert tre suksesskriterier for å lykkes. Hva disse suksesskriteriene er, kan du lese om her. 

Les hele artikkelen her

Taskforce lakselus

Taskforce lakselus er en tverrfaglig forskningsplattform finansiert blant annet av næringsaktører i regionen. Prosjektet har som mål å få en økt forståelse for lakselusas biologi og smittespredning. I løpet av de siste 5 årene har 6 ph.d.-kandidater og 25 masterstudenter ved NTNU jobbet med oppgaver knyttet til Taskforce lakselus.

Her ser dere ph.d.-stipendiat Stine Østerhus under arbeide med prøvetaking på Taskforce lakselus sitt laboratorium. 


Les mer om Taskforce lakselus her

Næringslivet inn på campus

Brohode Havbruk 2050 knytter til seg spesialkompetanse fra personer i havbruksnæringen gjennom fire bistillinger. I 2021 var disse ansatt ved NTNU som førsteamanuensis II eller forsker:

  • Bård Skjelstad, ScaleAQ
  • Hanne Digre, ScaleAQ
  • Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge 
  • Per Johan Røttereng, INAQ
De bidrar til å styrke dialogen, samtidig som de gir gode innspill på hvordan vi kan styrke næringsrelevans i utdanning.

Organisering av
Brohode Havbruk 2050

Prosjektet er delt inn i sju arbeidspakker, som hver seg ledes av en arbeidspakkeleder. Disse driver prosjektets hovedaktiviteter under ledelse av NTNU Havrom.

Strategisk veiledning, råd og innspill til prosjektet gis av styringsgruppen. Den består av representanter fra næringslivet, offentlig forvaltning og akademia med god kjennskap til prosjektet - og med en spesiell interesse for utvikling av havbrukssektoren gjennom kunnskapsoppbygging og samarbeid.

Styringsgruppe: Per Johan Røttereng (INAQ), Ragnar Sæternes (SinkabergHansen AS), Siri Carson (NTNU Havrom), Torstein Rønning (FiiZK), Solveig Gåsø (FRØY Gruppen), Sigurd Bjørgo (Trøndelag fylkeskommune), Asgeir Johansen (SalMar ASA), Martin Søreide (ScaleAQ). Lars Onsøyen (Norges Forskningsråd) er observatør.

Her kan du lese mer

Brohode Havbruk 2050 er finansiert av Forskningsrådets program, Kapasitetsløft

Kapasitetsløftet skal bidra til økt verdiskaping og omstilling i næringslivet i hele landet, ved at flere fagmiljøer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter (UHI) blir mer relevante samarbeidspartnere for det regionale næringslivet. Resultatene fra prosjektet skal styrke regionalt næringsliv, utvikle bærekraftige samfunn og skape varig økt forskningskapasitet og kompetanse i deltagende forskningsorganisasjoner.

Les mer

NTNU Brohode Havbruk 2050

Kontakt oss